Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Kiedyś do paszportu jednego z rodziców wpisywano małoletnie dziecko i nie było żadnych problemów. Obecnie jednak nasze dzieci również muszą mieć swój własny paszport.

Wniosek o wydanie paszportu w imieniu dziecka rodzice składają wspólnie, chyba że, jeden z nich został pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub władza ta została ograniczona. W przypadku gdy wniosek jest składany przez jednego rodzica, musi zawierać pisemną zgodę drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, wówczas zostanie uznany za złożony wspólnie przez rodziców. Gdy jednak jeden z rodziców nie chce wydać takiej zgody, lub nie może tego zrobić, zgodę na wydanie paszportu wydaje sąd rodzinny.

Gdy tylko jeden z rodziców ubiega się o wydanie paszportu dla dziecka za granicą uzyska je pod warunkiem, że przemawia za tym dobro malucha, gdy uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Aby otrzymać paszport dla dziecka należy udać się do organu paszportowego i złożyć:
- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
- dwie jednakowe fotografie, spełniające wymogi biometrii,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- znaczek opłaty skarbowej 5 zł,
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej,
- jeżeli nie jest to pierwszy paszport dziecka, należy przedstawić do wglądu wcześniejszy    paszport, który zostanie anulowany.

Za wydanie paszportu dla dziecka należy uiścić wpłatę w wysokości 30 zł - w przypadku gdy dziecko w dniu złożenia wniosku nie przekroczyło 7 roku życia lub 60 zł - w przypadku gdy małoletni jest w przedziale wiekowym 7-13. Za paszport tymczasowy dla dziecka trzeba zapłacić 30 zł. Uczniom i studentom przysługuje 50% zniżka.

Dzieci, które ukończyły 13 rak życia składają podpis pod wnioskiem samodzielnie.

Przeciętnie czas oczekiwania na paszport wynosi około 30 dni.

Ważność paszportu:
Paszport ważny jest 10 lat od daty wydania, jednak w przypadku dzieci w wieku 5-13 lat paszport ważny jest jedynie 5 lat. Jest to spowodowane tym, że zdjęcie dziecka dość szybko się dezaktualizuje. Gdy zdjęcie różni się znacznie od rzeczywistego wyglądu dziecka warto wyrobić nowy paszport. Wyrabiając go przed końcem ważności zapłacimy mniej, gdyż za każdy niewykorzystany rok odejmuje się 3 zł. Aktualizacja zdjęcia jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na ewentualne problemy z przekroczeniem granicy, ale również bezpieczeństwa.

Dzieci poniżej 5 lat nie otrzymują paszportów biometrycznych, a jedynie tymczasowe, które są ważne przez 12 miesięcy. W przypadku tego typu paszportów zdjęcie nie musi być tak dokładne jak w przypadku zdjęć biometrycznych.  
Inne wiadomości